O mnie

IMGP1255.JPGNazywam si? Kuba Chruszczewski i chyba nale?? do tych nielicznych szcz??ciarzy, którzy robi? w ?yciu to, co lubi?. W moim przypadku jest to w?dkarstwo muchowe. Zajmuj? si? tym zawodowo. Nieobce mi jest zaj?cie przewodnika w?dkarskiego, przez dziesi?? lat pracowa?em na specjalnym ?owisku muchowym, a tak?e – i przede wszystkim - wykonuj? sztuczne muchy. To ostatnie zaj?cie ma dla mnie szczególne znaczenie. Na much? ?owi?, odk?d w ogóle ?owi?, czyli gdzie? od zawsze. Zaczyna?em na Rabie, mojej rzece ?ycia, pod kierunkiem Taty - pierwszego nauczyciela. Zacz??o si? od kleni i jelców, potem pierwsze pstr?gi i lipienie. Ale oko?o dwudziestu lat temu przekona?em si?, ?e najwi?ksz? satysfakcj? przynosi z?owienie ryby na w?asnor?cznie zrobion? much?. I od tamtego czasu doskonal? sztuk? wykonywania sztucznych much. Obserwacja natury, do?wiadczenia na wszystkich typach ?owisk, kontakty i wymiana do?wiadcze? z lud?mi oddanymi tej samej pasji, poszukiwania w ?wiatowej literaturze, niejednokrotnie ju? historycznej… No i oczywi?cie ?owienie. Wszystko to sk?ada si? na nieko?cz?c? si? przygod?, która nazywa si? flytying. Je?eli potrzebujesz muchy suchej lub mokrej, nimfy albo streamera, je?eli chcesz z?owi? tro?, szczupaka, czy nawet g?owacic? metod? muchow?, to ch?tnie wykonam dla Ciebie muchy, jakie b?dziesz potrzebowa? . Niektóre wzory mo?esz obejrze? w galerii. Ale to tylko przyk?ady. Zrobi? tak?e muchy wed?ug Twoich sugestii i wskazówek. Mo?esz te? zda? si? na moje do?wiadczenie - ze swoimi muchami odwiedzam wszystkie typy ?owisk - rzeki górskie i nizinne, jeziora, pomorskie rzeki trociowe, ostatnio równie? morze. Moje konstrukcje wsz?dzie si? sprawdzaj?. Potwierdza to liczne grono kolegów, muszkarzy, którzy z powodzeniem ?owi? na przyn?ty przeze mnie wykonane. Polecam si? równie? jako instruktor – w zakresie wykonywania muszek, ale równie? techniki w?dkowania metod? muchow?. Je?eli istnieje potrzeba zorganizowania pokazu lub szkolenia dla ko?a w?dkarskiego czy klubu, warsztatów dla pocz?tkuj?cych, to ch?tnie s?u??.